O oddílu - II. chlapecký oddíl - Skaut Vyškov
2. chlapecký oddíl, vyškov
Junák – český skaut
WOSM

Facebook
YouTube"
Instagram"


II. chlapecký oddíl

Jsme oddíl skautů - kluků 11 - 15 let. Jsme součástí střediska Junáka, svazu skautů a skautek, střediska Vyškov. Naše činnost je pravidelná a je založena na mnohaletých zkušenostech a tradicích. Každý týden se děti schází na schůzkách a o některých víkendech vyrazíme na výlet do přírody - na den, ale i na tři. Tou hlavní událostí je letní tábor, který si sami postavíme.

Naším posláním je smysluplně využívat volného času dětí a podporovat jejich osobní rozvoj, rozvíjet schopnosti sociální, mravní, intelek- tuální, duchovní a nebo tělesné a propagovat etické standardy a vzory chování.

Oddíl má dvě dužiny - Medvědy a Kamzíky. Rádcové družin, ale hlavně vedení oddílu prochází přísným výběrem a intenzivními kurzy. Věříme, že mohou být pro děti dobrým vzorem.

Skauting

je mohutné výchovné hnutí, které se přes veškeré - nejen politické a náboženské překážky, rozšířilo do 216 států světa a v roce 2007 oslavilo 100 let působení. Dnes skautuje na celé Zemi kolem 40 milionů lidí.

Junák – český skaut

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Se svými 46 000 členy je největším celorepublikovým občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Zároveň je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, principům a metodám. Rovněž je členem organizace dospělých skautů ISGF. Junák vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy a vždy znovu obnoven.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy stanovenými zakladateli skautského hnutí.

Jsme společenstvím, ve kterém ČEST, PŘÁTELSTVÍ, UŠLECHTILOST, ZDATNOST, NEZIŠTNOST A ODVAHA patří k těm nejvýše postaveným a respektovaným hodnotám.

Vycházíme z těch nejlepších tradic, které vytvořila devadesátiletá historie Junáka v naší zemi. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a morálním principům.

Našim cílem je přispět k výchově generace, která bude mít vzdělání, sebevědomí, cit, ambice, schopnost správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly budoucnosti i současnosti.

Věříme tomu, že vztah a láska k vlasti a zájem o její blaho a prosperitu je tím prvním, správným vykročením do světového společenství. Věříme tomu, že právě schopnosti našich lidí dorozumět se, spolupracovat a pomáhat dokáží, že rovnoprávnou přítomností naší země ve světovém společenství bude tato světová rodina o něco úplnější a bohatší.

Náš pokřik

Chytrost, síla hop dva tři,
my jsme oddíl Kondoři.
Lež, ta u nás pohoří.
Naši vlast tu rádi máme,
svojí čest jí vždycky vzdáme.

Pokřikem končíme každou oddílovou akci.
Členové o oddílu

Skautské osobnosti

Václav Havel

osobnost

Helena Illnerová

osobnost

Další osobnosti...