2. chlapeck oddl, vykov
Junk  esk skaut
WOSM

Facebook
YouTube"
Instagram"

Tak jako jin systmy i skauting a n oddl m mnoho zkonitost, psanch i nepsanch pravidel, nsledk a pin... , aby mohl dobe fungovat. Na nkter prvky njsou rodie zvykl, protoe se s nimi jinde nesetkaj a asto nevid nae dvody, pro to i ono dlme zrovna takto. To me vst k jejich nespokojenosti, a proto se s nimi sname oteven komunikovat a rznmi zpsoby je informovat. Na tto strnce vm chceme vysvtlit nae ast problmy.

Pro je dleit se omlouvat

Sname se dti vst k nkterm zkladnm zsadm slunho chovn a odpovdnosti. Povaujeme za slun se omluvit s dostatenm pedstihem, kdy nkam nemu pijt. A tak je velmi nezodpovdn nkam nepijt a neomluvit se.

Pokud se v syn neomluv, me vzniknout prostor, kdy vy ani my nevme, kde je a co dl. U se nm v minulosti nkolikrt stalo, e nkdo nepiel. - My jsme si mylseli, e je teba nemocn a rodie, e je ve skautu a potomek se mezitm potuloval, kdo v kde. Natst se to nestv asto, ale een takov situace nen rozhodn nic pjemnho, ani pro jednu stranu.

V neposledn ad vznikaj tak neekan nklady na akce. Obas je napklad na vpravu poteba objednat program, pedem nco koupit... Nevyuit vci se potom musej asto rozpotat mezi ty co se zastnili nebo zahrnout do rozpotu nsledujc akce. V kadm ppad to vdy odskou ti, kte se dn omlouvaj nebo pravideln na akce chod.

FAQ

Jak mm syna omluvit, kdy o akci ani nevm? Nikdy se ke mn dn papr nedostane, syn si to zapomene zapsat nebo byl dlouho nemocn a o niem nevdl.

Pokud vte, e m syn s penosem informac problmy, informujte se o akcch v kalendi na internetu. Mete si tak zdarma nechat poslat emaily nebo SMS zprvy v libovolnm pedstihu ped akcemi (doporuujeme tden). Pokud se vm to nechce nastavovat, povte syna. Alespo se nau pouvat i prakticky pouiteln aplikace internetu.

Pro je dleit mt poadovan vybaven

Rozhodn nepoadujeme po lenech, aby si nosili na akce zbytenosti. Ikdy ne vdy ve vyuijeme, povaujeme za dleit, aby ml skaut vci kompletn a v podku. Opt se tm sname podpoit budovn dleit schopnosti pro ivot.

Pprava programu akc nen vdy snadn. Kdy potom chcete hrt hru a zjistte, e ti dti nemaj mky a pt jich nem tek, muste zaadit teba aktivitu, kter nepoaduje pomcky, ale opakuje se velmi asto. Opakovat stle stejn vci nen rozhodn nam clem.

Skaut tak asto nenos jednu vc, a se potom uke, e ji ztratil. Ne vdy se na to pijde vas a rodie potom maj spoustu starost, jak sehnat v pedtborovm shonu njak sousti kroje.

Podvejte se obas, zda v syn jde na oddlovou schzku v kroji a nese si denk a ti mky.

FAQ

Jak mm vdt, co je na jakou akci poteba?

Pokud k nm chod syn del dobu, neml by mt problm se na zklad jeho zkuenost zabalit na jakoukoliv akci. Pokud tpete, mete se podvat na tento web a pest si seznam v pruce - "Novek".

Strnky pro rodie
Film o skautingu
Nvtvn kniha
Druina a oddl

Druinov systm je jednm ze zkladnch prvk skautsk vchovy. V systmu party vede skautskou druinu star a zkuenj chlapec i dvka, tzv. druinov rdce. Rdcov druin a jejich zstupci, podrdcov, v ele s vedoucm oddlu tvo oddlovou radu zajiujc chod oddlu. Kad ze len m monost podlet se na tvorb programu a utvet ivot oddlu.